รายละเอียด

ภาษาจีนพื้นฐาน 2 / Fundamental Chinese 2

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH150
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาจีนพื้นฐาน 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental Chinese 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2566

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - ภาษาจีนพื้นฐาน 2

1.ชี้แจงเกี่ยวกระบวนการเรียนการสอน
- วัตถุประสงค์และเนื้อหารายวิชา
- ข้อกำหนดการเรียนการสอน
- ข้อตกลงร่วมระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
- เกณฑ์การวัดและประเมินผล

บทที่ 1去食堂 ไปโรงอาหาร
- •คำศัพท์
- ข้อควรสังเกต
- บทสนทนา
- แบบฝึกหัด

กิจกรรม : 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ เนื้อหา
2. ร่วมกันกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ชี้แจงการวัดผลประเมินผล


1. ผู้สอนแนะนำความหมายของคำศัพท์ สำนวน นักศึกษาซักถามข้อสงสัย
2. นักศึกษาทำความเข้าใจบทสนทนา และฝึกสนทนา
3.ผู้สอนนำสรุปบทสนทนา
4.ทำแบบฝึกหัด

บทที่ 2 去图书馆 ไปห้องสมุด
- •คำศัพท์
- ข้อควรสังเกต
- บทสนทนา
- แบบฝึกหัด

กิจกรรม : 1. ผู้สอนแนะนำความหมายของคำศัพท์ สำนวน นักศึกษาซักถามข้อสงสัย
2. นักศึกษาทำความเข้าใจบทสนทนา และฝึกสนทนา
3.ผู้สอนนำสรุปบทสนทนา
4.ทำแบบฝึกหัด

บทที่3 去银行 ไปธนาคาร
- •คำศัพท์
- ข้อควรสังเกต
- บทสนทนา
- แบบฝึกหัด

กิจกรรม : 1. ผู้สอนแนะนำความหมายของคำศัพท์ สำนวน นักศึกษาซักถามข้อสงสัย
2. นักศึกษาทำความเข้าใจบทสนทนา และฝึกสนทนา
3.ผู้สอนนำสรุปบทสนทนา
4.ทำแบบฝึกหัด

บทที่4 去邮局 ไปไปรษณีย์
- •คำศัพท์
- ข้อควรสังเกต
- บทสนทนา
- แบบฝึกหัด

กิจกรรม : 1. ผู้สอนแนะนำความหมายของคำศัพท์ สำนวน นักศึกษาซักถามข้อสงสัย
2. นักศึกษาทำความเข้าใจบทสนทนา และฝึกสนทนา
3.ผู้สอนนำสรุปบทสนทนา
4.ทำแบบฝึกหัด

บทที่5住房子 ห้องพัก
- •คำศัพท์
- ข้อควรสังเกต
- บทสนทนา
- แบบฝึกหัด


กิจกรรม : 1. ผู้สอนแนะนำความหมายของคำศัพท์ สำนวน นักศึกษาซักถามข้อสงสัย
2. นักศึกษาทำความเข้าใจบทสนทนา และฝึกสนทนา
3.ผู้สอนนำสรุปบทสนทนา
4.ทำแบบฝึกหัด

บทที่6 看病 หาหมอ
- •คำศัพท์
- ข้อควรสังเกต
- บทสนทนา
- แบบฝึกหัด
กิจกรรม :
1. ผู้สอนแนะนำความหมายของคำศัพท์ สำนวน นักศึกษาซักถามข้อสงสัย
2. นักศึกษาทำความเข้าใจบทสนทนา และฝึกสนทนา
3.ผู้สอนนำสรุปบทสนทนา
4.ทำแบบฝึกหัด


สอบกลางภาค
กิจกรรม : แบบทดสอบ

บทที่7 理发 ตัดผม
- •คำศัพท์
- ข้อควรสังเกต
- บทสนทนา
- แบบฝึกหัด

กิจกรรม : 1. ผู้สอนแนะนำความหมายของคำศัพท์ สำนวน นักศึกษาซักถามข้อสงสัย
2. นักศึกษาทำความเข้าใจบทสนทนา และฝึกสนทนา
3.ผู้สอนนำสรุปบทสนทนา
4.ทำแบบฝึกหัด

บทที่9 谈汉语学习
- •คำศัพท์
- ข้อควรสังเกต
- บทสนทนา
- แบบฝึกหัด

กิจกรรม : 1. ผู้สอนแนะนำความหมายของคำศัพท์ สำนวน นักศึกษาซักถามข้อสงสัย
2. นักศึกษาทำความเข้าใจบทสนทนา และฝึกสนทนา
3.ผู้สอนนำสรุปบทสนทนา
4.ทำแบบฝึกหัด

บทที่10 谈学习生活
- •คำศัพท์
- ข้อควรสังเกต
- บทสนทนา
- แบบฝึกหัด


กิจกรรม : 1. ผู้สอนแนะนำความหมายของคำศัพท์ สำนวน นักศึกษาซักถามข้อสงสัย
2. นักศึกษาทำความเข้าใจบทสนทนา และฝึกสนทนา
3.ผู้สอนนำสรุปบทสนทนา
4.ทำแบบฝึกหัด

บทที่11 谈学习方法
- •คำศัพท์
- ข้อควรสังเกต
- บทสนทนา
- แบบฝึกหัด
กิจกรรม : 1. ผู้สอนแนะนำความหมายของคำศัพท์ สำนวน นักศึกษาซักถามข้อสงสัย
2. นักศึกษาทำความเข้าใจบทสนทนา และฝึกสนทนา
3.ผู้สอนนำสรุปบทสนทนา
4.ทำแบบฝึกหัด

บทที่11 上课
- •คำศัพท์
- ข้อควรสังเกต
- บทสนทนา
- แบบฝึกหัด
กิจกรรม : 1. ผู้สอนแนะนำความหมายของคำศัพท์ สำนวน นักศึกษาซักถามข้อสงสัย
2. นักศึกษาทำความเข้าใจบทสนทนา และฝึกสนทนา
3.ผู้สอนนำสรุปบทสนทนา
4.ทำแบบฝึกหัด

บทที่12 考试
- •คำศัพท์
- ข้อควรสังเกต
- บทสนทนา
- แบบฝึกหัด
กิจกรรม : 1. ผู้สอนแนะนำความหมายของคำศัพท์ สำนวน นักศึกษาซักถามข้อสงสัย
2. นักศึกษาทำความเข้าใจบทสนทนา และฝึกสนทนา
3.ผู้สอนนำสรุปบทสนทนา
4.ทำแบบฝึกหัด

ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
กิจกรรม : ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองรายกลุ่ม

นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหน้าชั้นเรียน
กิจกรรม : ผู้เรียนนำเสนอผลการค้นคว้าหน้าชั้นเรียน

ทบทวนเนื้อหาที่เรียน เตรียมตัวสอบปลายภาค
กิจกรรม : ผู้สอนทบทวนเนื้อหาให้แก่ผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัย

สอบปลายภาค
กิจกรรม : ทดสอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน