รายละเอียด

ภาษาจีนพื้นฐาน 1 / Fundamental Chinese 1

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH149
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาจีนพื้นฐาน 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental Chinese 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2566

รายละเอียด

รายวิชา - ภาษาจีนพื้นฐาน 1

1.ชี้แจงเกี่ยวกระบวนการเรียนการสอน
- วัตถุประสงค์และเนื้อหารายวิชา
- ข้อกำหนดการเรียนการสอน
- ข้อตกลงร่วมระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
- เกณฑ์การวัดและประเมินผล

บทที่ 1问候(1) ทักทาย
- ·คำศัพท์
- ข้อควรสังเกต
- บทสนทนา
- แบบฝึกหัด


กิจกรรม : 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ เนื้อหา
2. ร่วมกันกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ชี้แจงการวัดผลประเมินผล


1. ผู้สอนแนะนำความหมายของคำศัพท์ สำนวน นักศึกษาซักถามข้อสงสัย
2. นักศึกษาทำความเข้าใจบทสนทนา และฝึกสนทนา
3.ผู้สอนนำสรุปบทสนทนา
4.ทำแบบฝึกหัด

บทที่ 2问候(2) ทักทาย
- ·คำศัพท์
- ข้อควรสังเกต
- บทสนทนา
- แบบฝึกหัด

กิจกรรม : 1. ฟัง-เขียนคำศัพท์บทที่ 1
2. ผู้สอนแนะนำความหมายของคำศัพท์ สำนวน นักศึกษาซักถามข้อสงสัย
3. นักศึกษาทำความเข้าใจบทสนทนา และฝึกสนทนา
4.ผู้สอนนำสรุปบทสนทนา
5.ทำแบบฝึกหัด

บทที่3 问姓名 ถามชื่อและนามสกุล
- ·คำศัพท์
- ข้อควรสังเกต
- บทสนทนา
- แบบฝึกหัด

กิจกรรม : 1. ฟัง-เขียนคำศัพท์บทที่ 2
2. ผู้สอนแนะนำความหมายของคำศัพท์ สำนวน นักศึกษาซักถามข้อสงสัย
3. นักศึกษาทำความเข้าใจบทสนทนา และฝึกสนทนา
4.ผู้สอนนำสรุปบทสนทนา
5.ทำแบบฝึกหัด

บทที่4 问国籍 ถามสัญชาติ
- ·คำศัพท์
- ข้อควรสังเกต
- บทสนทนา
- แบบฝึกหัด

กิจกรรม : 1. ฟัง-เขียนคำศัพท์บทที่ 3
2.ผู้สอนแนะนำความหมายของคำศัพท์ สำนวน นักศึกษาซักถามข้อสงสัย
3. นักศึกษาทำความเข้าใจบทสนทนา และฝึกสนทนา
4..ผู้สอนนำสรุปบทสนทนา
5..ทำแบบฝึกหัด

บทที่5问住址 ถามที่อยู่
- ·คำศัพท์
- ข้อควรสังเกต
- บทสนทนา
- แบบฝึกหัด

กิจกรรม : 1.ฟัง-เขียนคำศัพท์บทที่ 4
2.ผู้สอนแนะนำความหมายของคำศัพท์ สำนวน นักศึกษาซักถามข้อสงสัย
3.นักศึกษาทำความเข้าใจบทสนทนา และฝึกสนทนา
4.ผู้สอนนำสรุปบทสนทนา
5.ทำแบบฝึกหัด

บทที่6 问家庭 ถามเกี่ยวกับครอบครัว
- ·คำศัพท์
- ข้อควรสังเกต
- บทสนทนา
- แบบฝึกหัด

กิจกรรม : 1.ฟัง-เขียนคำศัพท์บทที่ 5
2.ผู้สอนแนะนำความหมายของคำศัพท์ สำนวน นักศึกษาซักถามข้อสงสัย
3.นักศึกษาทำความเข้าใจบทสนทนา และฝึกสนทนา
4.ผู้สอนนำสรุปบทสนทนา
5.ทำแบบฝึกหัด

นำเสนองานหน้าชั้นเรียนตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย

กิจกรรม : ผู้เรียนนำเสนองานที่ได้รับมอบหมายหน้าชั้นเรียน
ผู้เรียนซักถามปัญหา
ผู้สอนให้คำแนะนำ

มอบหมายงานให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองเนื้อตามความสนใจของตัวเอง ที่สอดคล้องกับหัวข้อบทเรียน

กิจกรรม : ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง เตรียมนำเสนอ


ผู้เรียนนำเสนองานตามที่ได้ค้นคว้าหน้าชั้นเรียน
กิจกรรม :
ผู้เรียนนำเสนองน และซักถามข้อสงสัย
ผู้สอนให้คำแนะนำ

บทที่ 7 问日期 ถามวันที่
- ·คำศัพท์
- ข้อควรสังเกต
- บทสนทนา
- แบบฝึกหัด
กิจกรรม : 1. ฟัง-เขียนคำศัพท์บทที่ 6
2.ผู้สอนแนะนำความหมายของคำศัพท์ สำนวน นักศึกษาซักถามข้อสงสัย
3. นักศึกษาทำความเข้าใจบทสนทนา และฝึกสนทนา
4.ผู้สอนนำสรุปบทสนทนา
5.ทำแบบฝึกหัด

บทที่ 8问时间 ถามเวลา
- ·คำศัพท์
- ข้อควรสังเกต
- บทสนทนา
- แบบฝึกหัด
กิจกรรม : 1.ฟัง-เขียนคำศัพท์บทที่ 7
2.ผู้สอนแนะนำความหมายของคำศัพท์ สำนวน นักศึกษาซักถามข้อสงสัย
3. นักศึกษาทำความเข้าใจบทสนทนา และฝึกสนทนา
4..ผู้สอนนำสรุปบทสนทนา
5.ทำแบบฝึกหัด

บทที่ 9 问路ถามทาง
- ·คำศัพท์
- ข้อควรสังเกต
- บทสนทนา
- แบบฝึกหัด
กิจกรรม :
1.ฟัง-เขียนคำศัพท์บทที่ 8
2.ผู้สอนแนะนำความหมายของคำศัพท์ สำนวน นักศึกษาซักถามข้อสงสัย
3. นักศึกษาทำความเข้าใจบทสนทนา และฝึกสนทนา
4..ผู้สอนนำสรุปบทสนทนา
5.ทำแบบฝึกหัด

บทที่ 10买食品 ซื้ออาหาร
- ·คำศัพท์
- ข้อควรสังเกต
- บทสนทนา
- แบบฝึกหัด
กิจกรรม : 1.ฟัง-เขียนคำศัพท์บทที่ 9
2.ผู้สอนแนะนำความหมายของคำศัพท์ สำนวน นักศึกษาซักถามข้อสงสัย
3. นักศึกษาทำความเข้าใจบทสนทนา และฝึกสนทนา
4..ผู้สอนนำสรุปบทสนทนา
5.ทำแบบฝึกหัด

ผู้เรียนศึกษาด้วยตัวเองเนื้อหาตามความสนใจที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อบทเรียน
กิจกรรม : ผู้เรียนนำเสนองน และซักถามข้อสงสัย
ผู้สอนให้คำแนะนำ

บทที่ 11 买学习用品ซื้ออุปกรณ์การเรียน
-·คำศัพท์
- ข้อควรสังเกต
- บทสนทนา
- แบบฝึกหัด
กิจกรรม : 1.ฟัง-เขียนคำศัพท์บทที่ 10
2. ผู้สอนแนะนำความหมายของคำศัพท์ สำนวน นักศึกษาซักถามข้อสงสัย
3. นักศึกษาทำความเข้าใจบทสนทนา และฝึกสนทนา
4.ผู้สอนนำสรุปบทสนทนา
5.ทำแบบฝึกหัด

บทที่ 12 买衣服 ซื้อเสื้อผ้า
-·คำศัพท์
- ข้อควรสังเกต
- บทสนทนา
- แบบฝึกหัด
กิจกรรม : 1.ฟัง-เขียนคำศัพท์บทที่ 11
2. ผู้สอนแนะนำความหมายของคำศัพท์ สำนวน นักศึกษาซักถามข้อสงสัย
3. นักศึกษาทำความเข้าใจบทสนทนา และฝึกสนทนา
4.ผู้สอนนำสรุปบทสนทนา
5.ทำแบบฝึกหัด

นักศึกษานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
ทบทวนความรู้ เตรียมสอบปลายภาค
กิจกรรม : ผู้เรียนนำเสนองานทั้งหน้าชั้นเรียน
ผู้สอนททบทวนความรู้ให้แก่ผู้เรียน
ตอบปัญหาข้อซักถาม

อาจารย์ผู้สอน