รายละเอียด

เทอร์โมไดนามิกส์และของไหลในงานเครื่องจักรกลเกษตร / Thermodynamics and Fluid for Agricultural machinery

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFM105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทอร์โมไดนามิกส์และของไหลในงานเครื่องจักรกลเกษตร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Thermodynamics and Fluid for Agricultural machinery
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2565

รายละเอียด

รายวิชา - เทอร์โมไดนามิกส์และของไหลในงานเครื่องจักรกลเกษตร

อาจารย์ผู้สอน