รายละเอียด

การฝึกงานงานเชื่อมและโลหะแผ่น / welding and sheet metal practice

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : engie107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การฝึกงานงานเชื่อมและโลหะแผ่น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : welding and sheet metal practice
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2565

รายละเอียด

รายวิชา - การฝึกงานงานเชื่อมและโลหะแผ่น

อาจารย์ผู้สอน