รายละเอียด

การฝึกงานเชื่อมและโลหะแผ่น / welding and sheet metal practice

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : engie107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การฝึกงานเชื่อมและโลหะแผ่น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : welding and sheet metal practice
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2565

รายละเอียด

ฝึกปฏิบัติงานเชื่อม เกี่ยวกับเทคนิค การเชื่อมด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ การเชื่อมแก๊ส การเชื่อมมิก การเชื่อมทิก การเชื่อมใต้ฟลักซ์ การเชื่อมแบบความต้านทาน และการเชื่อมพลาสติก การประสาน กรรมวิธีการตัดด้วยความร้อน ปฏิบัติงานโลหะแผ่น งานเขียนแบบแผ่นคลี่ การขึ้นรูปโลหะแผ่นขั้นพื้นฐาน งานพับ งานต่อตะเข็บ งานย้ำหมุด งานดัดม้วน งานเข้าขอบลวด การบัดกรี

รายวิชา - การฝึกงานเชื่อมและโลหะแผ่น

อาจารย์ผู้สอน