รายละเอียด

ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ / Mechatronic Engineering Practice

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGMC117
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mechatronic Engineering Practice
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2565

รายละเอียด

ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

นักศึกษา วศ.บ เมคคาทรอนิกส์ โครงการร่วมกลุ่มบริษัทไทยอีสเทิร์น รหัส 64

รายวิชา - ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

- แนะนำรายวิชา ชี้แจงโครงสร้างรายวิชาและวิธีการจัดการเรียนการสอน เนื้อหารายวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน

- พื้นฐานระบบลม
- กระบอกสูบนิวเมติกส์ หลักการทำงานและการควบคุม
- โซลีนอยด์วาล์ว หลักการทำงานและการควบคุม
- การใช้งานชุดควบคุมระบบลม
กิจกรรม : • ทำการทดลองโดยใช้ชุดฝึกและใบงาน

- เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบ
- การติดตั้งและการใช้งานเซนเซอร์
- การควบคุมกระบอกสูบโดยใช้เซนเซอร์และสวิตช์
กิจกรรม : • ทำการทดลองโดยใช้ชุดฝึกและใบงาน

- การควบคุมการทำงานของกระบอกสูบโดยใช้ PLC
- การควบคุมการทำงานเป็นสเตชั่น
กิจกรรม : • ทำการทดลองโดยใช้ชุดฝึกและใบงาน

- การใช้งานแขนกลเบื้องต้น
- การติดตั้งและการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
- การตั้งค่าปุ่ม Home
- การควบคุมแขนกลแบบ Manual
- การควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ของแขนกล
- การควบคุมเคลื่อนที่ของแขนกลโดยวิธีการ Teaching & Playback
กิจกรรม : • ทำการทดลองโดยใช้ชุดฝึกและใบงาน

- การควบคุมเคลื่อนที่ของแขนกลโดยวิธีการ ใช้คำสั่ง MOV แบบต่าง ๆ
- การควบคุมปี๊มลมของแขนกล
- การใช้งาน Suction Cup
- การใช้งาน Gripper
กิจกรรม : • ทำการทดลองโดยใช้ชุดฝึกและใบงาน

- การควบคุม Input ของแขนกล
- การควบคุม Output ของแขนกล
- การควบคุมการทำงานของแขนกลตามเงื่อนไขที่กำหนด
กิจกรรม : • ทำการทดลองโดยใช้ชุดฝึกและใบงาน

- การใช้งานแขนกลร่วมกับรางเลื่อน
- การควบคุมการทำงานของแขนกลบนรางเลื่อนตามเงื่อนไขที่กำหนด
กิจกรรม : • ทำการทดลองโดยใช้ชุดฝึกและใบงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

- การใช้งาน Blockly Code
- การใช้งานสายพานลำเลียง
- การใช้งานแขนกลร่วมกับสายพานลำเลียง
- การควบคุมการทำงานของแขนกลร่วมกับสายพานลำเลียงตามเงื่อนไขที่กำหนด
กิจกรรม : • ทำการทดลองโดยใช้ชุดฝึกและใบงาน

- การควบคุมการทำงานของแขนกลโดยใช้ PLC
- การควบคุมการทำงานร่วมกันระหว่างPLC แขนกล รางเลื่อน และสายพานลำเลียง ตามเงื่อนไขที่กำหนด
กิจกรรม : • ทำการทดลองโดยใช้ชุดฝึกและใบงาน

- การใช้งาน DOBOT Vision เบื้องต้น
- การใช้งาน DOBOT Vision ร่วมกับPLC และแขนกล
กิจกรรม : • ทำการทดลองโดยใช้ชุดฝึกและใบงาน

- การเชื่อมต่อและการทำงานร่วมกันระหว่างสเตชั่น ตามเงื่อนไขที่กำหนด
กิจกรรม : • ทำการทดลองโดยใช้ชุดฝึกและใบงาน

- การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วย PLC
กิจกรรม : • ทำการทดลองโดยใช้ชุดฝึกและใบงาน

- การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบ Manual
กิจกรรม : • ทำการทดลองโดยใช้ชุดฝึกและใบงาน

- การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับด้วย PLC
กิจกรรม : • ทำการทดลองโดยใช้ชุดฝึกและใบงาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน