รายละเอียด

การวิเคราะห์โมดัล / Modal Analysis

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : MENME112
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวิเคราะห์โมดัล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Modal Analysis
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2565

รายละเอียด

ศึกษาเกี่ยวกับการประมวลผลสัญญาณ ฟังก์ชั่นถ่ายโอนสำหรับระบบเชิงเส้น การหาพารามิเตอร์ของระบบ การปรับปรุงระบบ การวิเคราะห์โมดัลของระบบไม่เป็นเชิงเส้น แบบจำลองเชิงเส้นสำหรับระบบไม่เป็นเชิงเส้น

รายวิชา - การวิเคราะห์โมดัล

อาจารย์ผู้สอน