รายละเอียด

วงจรไฟฟ้า / Electric Circuits

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDEE401
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วงจรไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electric Circuits
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2565

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - วงจรไฟฟ้า

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า
1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า
1.2 กฎของโอห์ม
1.3 กฏของเคอร์ชอฟฟ์

กิจกรรม : บรรยาย ถาม-ตอบ ประกอบสื่อนำเสนอ ทำแบบฝึกหัด ผึกปฏิบัติ ทำใบงาน

บทที่ 2 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
2.1 การวิเคราะห์ด้วยวิธีเมช
2.2 การวิเคราะห์ด้วยวิธีโนด


กิจกรรม : บรรยาย ถาม-ตอบ ประกอบสื่อนำเสนอ ทำแบบฝึกหัด ผึกปฏิบัติ ทำใบงาน

บทที่ 3 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
3.1 คุณสมบัติความเป็นเชิงเส้น
3.2 ทฤษฎีบทการทับซ้อน
3.3 ทฤษฎีเทวินิน

กิจกรรม : บรรยาย ถาม-ตอบ ประกอบสื่อนำเสนอ ทำแบบฝึกหัด ผึกปฏิบัติ ทำใบงาน

บทที่ 3 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
3.4 ทฤษฏีนอร์ตัน
3.5 ทฤษฎีการส่งผ่านกำลังงานสูงสุด
3.6 ทฤษฏีบทภาวะย้อนกลับ

กิจกรรม : บรรยาย ถาม-ตอบ ประกอบสื่อนำเสนอ ทำแบบฝึกหัด ผึกปฏิบัติ ทำใบงาน

บทที่ 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้ากระแสสลับ
4.1 คุณลักษณะของสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับ
4.2 ค่าไฟฟ้าชั่วขณะ ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย ค่าไฟฟ้าอาร์เอ็มเอส
4.3 ค่าตัวประกอบรูปแบบ

กิจกรรม : บรรยาย ถาม-ตอบ ประกอบสื่อนำเสนอ ทำแบบฝึกหัด ผึกปฏิบัติ ทำใบงาน

บทที่ 5 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับในสถานะอยู่ตัว RLC
5.1 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่มีอุปกรณ์เพียงชนิดเดียว
5.2 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RL

กิจกรรม : บรรยาย ถาม-ตอบ ประกอบสื่อนำเสนอ ทำแบบฝึกหัด ผึกปฏิบัติ ทำใบงาน

บทที่ 5 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับในสถานะอยู่ตัว RLC (ต่อ)
5.3 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RC
5.4 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC

กิจกรรม : บรรยาย ถาม-ตอบ ประกอบสื่อนำเสนอ ทำแบบฝึกหัด ผึกปฏิบัติ ทำใบงาน

บทที่ 6 อิมพีแดนซ์เชิงซ้อน
6.1 จำนวนเชิงซ้อน
6.2 อิมพีแดนซ์เชิงซ้อน
6.3 เฟสเซอร์

กิจกรรม : บรรยาย ถาม-ตอบ ประกอบสื่อนำเสนอ ทำแบบฝึกหัด ผึกปฏิบัติ ทำใบงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

บทที่ 7 กำลังไฟฟ้า
7.1 ชนิดของกำลังงานในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
7.2 ตัวประกอบกำลัง

กิจกรรม : บรรยาย ถาม-ตอบ ประกอบสื่อนำเสนอ ทำแบบฝึกหัด ผึกปฏิบัติ ทำใบงาน

บทที่ 7 กำลังไฟฟ้า (ต่อ)
7.3 การแก้ค่าตัวประกอบกำลัง

กิจกรรม : บรรยาย ถาม-ตอบ ประกอบสื่อนำเสนอ ทำแบบฝึกหัด ผึกปฏิบัติ ทำใบงาน

บทที่ 8 การตอบสนองเชิงเวลา
8.1 การหาการตอบสนองเชิงเวลาด้วยวิธีการแบบดั้งเดิม
8.2 ผลการแปลงลาปลาซ

กิจกรรม : บรรยาย ถาม-ตอบ ประกอบสื่อนำเสนอ ทำแบบฝึกหัด ผึกปฏิบัติ ทำใบงาน

บทที่ 8 การตอบสนองเชิงเวลา (ต่อ)
8.3 การหาการตอบสนองเชิงเวลาด้วยวิธีการแปลงลาปลาซ

กิจกรรม : บรรยาย ถาม-ตอบ ประกอบสื่อนำเสนอ ทำแบบฝึกหัด ผึกปฏิบัติ ทำใบงาน

บทที่ 9 การตอบสนองเชิงความถี่
9.1 ความสำคัญของการวิเคราะห์เชิงความถี่
9.2 วงจรเรโซแนนซ์

กิจกรรม : บรรยาย ถาม-ตอบ ประกอบสื่อนำเสนอ ทำแบบฝึกหัด ผึกปฏิบัติ ทำใบงาน

บทที่ 9 การตอบสนองเชิงความถี่
9.1 ตัวประกอบคุณภาพ
9.2 ความถี่เชิงซ้อน
9.3 ความสัมพันธ์ของผลตอบสนองเชิงเวลากับความถี่เชิงซ้อน

กิจกรรม : บรรยาย ถาม-ตอบ ประกอบสื่อนำเสนอ ทำแบบฝึกหัด ผึกปฏิบัติ ทำใบงาน

บทที่ 10 ระบบไฟฟ้าหลายเฟส
10.1 ลักษณะแรงดันในวงจรไฟฟ้าสามเฟส
10.2 การต่อแบบวาย-วาย
10.3 การต่อแบบวาย-เดลต้า
10.4 การต่อแบบเดลต้า-วาย

กิจกรรม : บรรยาย ถาม-ตอบ ประกอบสื่อนำเสนอ ทำแบบฝึกหัด ผึกปฏิบัติ ทำใบงาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน