รายละเอียด

เว็บเทคโนโลยี / Web Technology

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT601
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เว็บเทคโนโลยี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Web Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2565

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - เว็บเทคโนโลยี

บทที่ 1 วิวัฒนาการของโปรแกรมบนเว็บ
กิจกรรม : - บรรยายด้วยโปรแกรม PPT
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
โจทย์ ประมวลผล

บทที่ 2 ภาษาพื้นฐานสำหรับพัฒนาเว็บไซต์ HTML
กิจกรรม : - บรรยาย สาธิต
- ซักถาม และสังเกต
- ฝึกปฏิบัติการแท๊กขั้นพื้นฐาน

บทที่ 3 การกำหนดรูปแบบต่าง ๆ HTML
กิจกรรม : - บรรยาย สาธิต
- ซักถาม และสังเกต
- ฝึกปฏิบัติการแท๊กขั้นพื้นฐาน

บทที่ 4 ใช้งานแท๊กเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
กิจกรรม : - บรรยาย สาธิต
- ซักถาม และสังเกต
- ฝึกปฏิบัติการแท๊กเพื่อเชื่อมโนงข้อมูลไปหน้าต่าง ๆ ของเพจ

บทที่ 5 คำสั่งสำหรับการสร้างฟอร์ม
กิจกรรม : - บรรยาย และสาธิต
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติการแก้ไข
การเขียนโปรแกรม
ภาษา HTML สำหรับสร้างฟอร์มเว็บเพจ

บทที่ 5 คำสั่งสำหรับการสร้างฟอร์ม
กิจกรรม : - บรรยาย และสาธิต
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติการแก้ไข
การเขียนโปรแกรม
ภาษา HTML สำหรับสร้างฟอร์มเว็บเพจ

บทที่ 6 การประยุกต์ใช้ CSS สำหรับพัฒนาเว็บไซต์
กิจกรรม : - บรรยาย และสาธิต
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติการแก้ไข
การเขียนโปรแกรม
ภาษา HTML สำหรับสร้างฟอร์มเว็บเพจ

บทที่ 6 การประยุกต์ใช้ CSS สำหรับพัฒนาเว็บไซต์
กิจกรรม : - บรรยาย และสาธิต
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติการแก้ไข
การเขียนโปรแกรม
ภาษา HTML สำหรับสร้างฟอร์มเว็บเพจ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 7 ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาสคริปต์ PHP
กิจกรรม : - บรรยาย และสาธิต
- ฝึกปฏิบัติการแก้ไข
การเขียนโปรแกรม
ภาษา PHP
- ติดตั้งโปรแกรมจำลอง SW

บทที่ 8 ฟังก์ชั่นและการใช้งาน
กิจกรรม : - บรรยาย และสาธิต
- ฝึกปฏิบัติการแก้ไข
การเขียนโปรแกรม
ภาษา PHP
- เรียนรู้ฟังก์ชั่นต่าง ๆ

บทที่ 8 ฟังก์ชั่นและการใช้งาน
กิจกรรม : - บรรยาย และสาธิต
- ฝึกปฏิบัติการแก้ไข
การเขียนโปรแกรม
ภาษา PHP
- เรียนรู้ฟังก์ชั่นต่าง ๆ

บทที่ 9 การส่งข้อมูลด้วย Html Form
กิจกรรม : - ฝึกปฏิบัติการแก้ไข
การเขียนโปรแกรม
ภาษา PHP
- เรียนรู้ฟังก์ชั่นต่าง ๆ

บทที่ 10 การส่งข้อมูลไปเว็บเซิร์ฟเวอร์
กิจกรรม : - ฝึกปฏิบัติการแก้ไข
การเขียนโปรแกรม
ภาษา PHP
- ตั้งค่าการเชื่อมต่อ SW
- ระบบจัดการฐานข้อมูล PHP + MySQL

นักศึกษานำเสนอเว็บไซต์
กิจกรรม : - นักศึกษานำเสนอเว็บไซต์ที่พัฒนา
- รับคำแนะนำจากอาจารย์และเพื่อนในชั้นเรียน

สอบภาคภาค
กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน