รายละเอียด

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ / Human Computer Interaction

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT202
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Human Computer Interaction
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2565

รายละเอียด

BSCCT202 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human-Computer Interaction)

หน่วยกิต 4(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการรับรู้และเรียนรู้ของมนุษย์ หลักการออกแบบการโต้ตอบระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ แนวทางการออกแบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ส่วนสนับสนุนผู้บกพร่องในการรับรู้ การทดลองปฏิบัติ การทดสอบและประเมินผลส่วนติดต่อผู้ใช้ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการออกแบบการโต้ตอบ

Study and practice about human’s recognition and learning processes; principles in designing user and computer interaction; human-centered design approach; support systems for the disability; trial, test and evaluation of User Interface section; as well as the use of package software for interaction design

รายวิชา - ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

1.1 บทนําเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์
1.2 บทบาทของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์
1.3 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์และศาสตร์อื่น ๆ
1.4 เป้าหมายของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์
1.5 ตัวอย่างการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์
1.6 บุคคลสําคัญทีเกียวข้องกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์

2.1 กระบวนการรับรู้ข้อมูลของมนุษย์
2.2 กระบวนการใช้เหตุผลของมนุษย์
2.3 กระบวนการแก้ปัญหาของมนุษย์
2.4 ความผิดพลาดและจิตใจมนุษย์

3.1 ประวัติความเป็นมาเครื่องมือการคํานวณยุคแรก
3.2 การกําเนิดของเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
3.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ในแต่ละยุค
3.4 กําเนิดส่วนประกอบและรูปแบบคอมพิวเตอร์
3.5 ระบบปฏิบัติการ
3.6 หน่วยความจําของเครื่องคอมพิวเตอร์
3.7 สือประสม

4. แบบจำลองการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
กิจกรรม :

5. การใช้งานได้ของระบบเชิงโต้ตอบ
กิจกรรม :

5. การใช้งานได้ของระบบเชิงโต้ตอบ
กิจกรรม :

6. เทคนิคและเทคโนโลยีส่วนต่อประสาน
- กระบวนแบบส่วนต่อประสานทั่วไป
- ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้(จียูไอ)
- การจัดการโดยตรง

กิจกรรม :

6. เทคนิคและเทคโนโลยีส่วนต่อประสาน
- หลายหน้าต่าง
- สื่อหลายมิติและเวิลด์ไวด์เว็บ
- ความเป็นจริงเสมือน (วีอาร์)

กิจกรรม :

7. การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้
- กระบวนการพัฒนาการออกแบบ
- เครื่องมือเชิงซอฟต์แวร์

กิจกรรม :

7. การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้
- การออกแบบวนซ้ำและการสร้างต้นแบบ
- การวิเคราะห์ผู้ใช้และการวิเคราะห์งาน
- กระบวนแบบการนำเสนอ
- คู่มือผู้ใช้และการช่วยเหลือแบบออนไลน์

กิจกรรม :

8. การประเมินผลของการออกแบบส่วนต่อประสาน
- การพิจารณาทบทวนจากผู้เชี่ยวชาญ
- การทดสอบการใช้งานได้

กิจกรรม :

8. การประเมินผลของการออกแบบส่วนต่อประสาน
- เครื่องมือสำรวจ
- การทดสอบเพื่อยอมรับ
- การทดลอง

กิจกรรม :

Assignment1
กิจกรรม :

Assignment2
กิจกรรม :

นำเสนอผลงาน
กิจกรรม :


กิจกรรม :

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน