รายละเอียด

ภาษาเบื้องต้น / Introduction to Language

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC151
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาเบื้องต้น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Introduction to Language
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2565

รายละเอียด

แนวคิดพื้นฐานและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ แขนงของภาษาศาสตร์และระบบของภาษา โดยเน้นภาษาอังกฤษเป็นหลีก

The concenptual framework and field of linguistics and language system, expecially English language

รายวิชา - ภาษาเบื้องต้น

อาจารย์ผู้สอน