รายละเอียด

การสื่อสารเพื่อการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล / Communication for Digitall Print Media Design

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAADP104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสื่อสารเพื่อการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Communication for Digitall Print Media Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2565

รายละเอียด

รายวิชา - การสื่อสารเพื่อการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

อาจารย์ผู้สอน