รายละเอียด

หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า / Fundamental of Electrical Engineering

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 34 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental of Electrical Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : /

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า

ความรู้พื้นฐาน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ ชุดทดลอง

หน่วยและปริมาณทางไฟฟ้า
ป.เรื่องวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น DC
(อ่านค่ามิเตอร์ โหลดดิ้งแอฟแฟค)

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ ชุดทดลอง

กฎของโอหม์ การคำนวณและการวัด
ป.เรื่องวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น AC
(อ่านค่า OSC หาค่า pf)

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ ชุดทดลอง

ส่วนประกอบในวงจรไฟฟ้า
ป.เรื่องการควบคุม SCR และการประยุกต์ใช้งาน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ ชุดทดลอง

วงจรไฟฟ้าอนุกรมและขนาน
ป.เรื่องหม้อแปลงไฟฟ้า

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ ชุดทดลอง

 

บรรยาย 3เฟส

การแก้ไขปัญหาวงจรไฟฟ้าที่ซับซ้อน
ป.เรื่องการต่อหลอดฟลูออสเรสเซนต์

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ ชุดทดลอง 

ไฟฟ้ากระแสสลับ
ป.เรื่องการวัดค่าพลังงานไฟฟ้า
(kWh meter)

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ ชุดทดลอง

ตัวเก็บประจุ
ป.เรื่องวงจรไฟฟ้าสามเฟส

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ ชุดทดลอง

ตัวเหนี่ยวนำ
ป.เรื่อง DC motor I

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ ชุดทดลอง

หม้อแปลงไฟฟ้า
ป.เรื่อง DC motor II
(control speed by Voltage)

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ ชุดทดลอง

มอเตอร์ไฟฟ้า
ป.เรื่อง DC motor III
(control speed by torque)

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ ชุดทดลอง

โรงไฟฟ้า การผลิต และโหลด
ป.เรื่องการสตารท์ AC motor
(direct,tr,step)

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ ชุดทดลอง

เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
ป.เรื่องการควบคุมความเร็ว AC motor

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ ชุดทดลอง

นระบบสื่อสารและโทรคมนาคม
ป.มอเตอร์ 3 เฟส
(star,delta)

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ ชุดทดลอง


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน