รายละเอียด

ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน / Grounding and Lightning Protection System

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 69 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE131
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Grounding and Lightning Protection System
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2565

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน


กิจกรรม : แนะนำรายวิชา


กิจกรรม : การบ้านท้ายบท ข้อ 3


กิจกรรม : ch 5


กิจกรรม : บทที 7


กิจกรรม : บทที่ 8


กิจกรรม :บทที่ 9


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน