รายละเอียด

นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ / Recreation for Health Promotion

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBHT104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Recreation for Health Promotion
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2565

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรม : บรรยาย (Lecture Method)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนันทนาการ
กิจกรรม : บรรยาย (Lecture Method)

ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ
-กีฬาและการละเล่น
-ศิลปะ หัตถการและงานฝีมือ
-พัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพ

กิจกรรม : 1.บรรยาย (Lecture Method)
2. Practice

ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ
- ร้องเพลงและดนตรี
-กิจกรรมเข้าจังหวะและการเต้นรำ
-กิจกรรมเพื่อความสงบสุขและพัฒนาจิตใจ

กิจกรรม : 1.บรรยาย (Lecture Method)
2. Practice

ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ
-ภาษาและวรรณกรรม
-การแสดงและการละคร
-งานอดิเรก
-กิจกรรมทางสังคม
-กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์

กิจกรรม : 1..บรรยาย (Lecture Method)
2..Practice

ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ
-นันทนาการกลางแจ้งหรือสถานที่นอกเมือง
-กิจกรรมพิเศษ
-อาสาสมัครและบริการ
-ท่องเที่ยวทัศนศึกษา

กิจกรรม : 1. บรรยาย (Lecture Method)
2. Practice

ทักษะการเป็นผู้นำเกม
กิจกรรม : 1. บรรยาย (Lecture Method)
2. Practice

ทักษะการเป็นผู้นำเกม (ต่อ)
กิจกรรม : 1. บรรยาย (Lecture Method)
2. Practice

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

ทักษะการเป็นผู้นำเกม(ต่อ)
กิจกรรม : 1. บรรยาย (Lecture Method)
2. Practice

การวางแผนและการบริหารจัดการค่ายกิจกรรมนันทนาการต่างๆ
- ค่ายกิจกรรมนันทนาการ (ค่ายกลางวัน)

กิจกรรม : 1. บรรยาย (Lecture Method)
2. Practice

การวางแผนและการบริหารจัดการค่ายกิจกรรมนันทนาการต่างๆ
- ค่ายพักแรม

กิจกรรม : 1. บรรยาย (Lecture Method)
2. Practice

การวางแผนและการจัดกิจกรรมนันทนาการ
-การจัดโปรแกรมการแข่งขันกีฬา
กิจกรรม : 1. บรรยาย (Lecture Method)
2. Practice

หลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพตามวัยต่างๆ
กิจกรรม : 1. บรรยาย (Lecture Method)
2. Practice
3. Project Method

หลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพตามวัยต่างๆ และการบูรณาการกิจกรรมนันทนาการ เข้ากับการส่งส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรม : 1. บรรยาย (Lecture Method)
2. Practice
3. Project Method
4. บูรณาการรายวิชานันทนการ ในหัวข้อ กีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน เข้าร่วมกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สาขาศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1

ทบทวนบทเรียน
กิจกรรม : Simulation

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน