รายละเอียด

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ / Activities for Health

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBHT601 Sec 8
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Activities for Health
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2565

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - กิจกรรมเพื่อสุขภาพ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลศึกษา
กิจกรรม : Lecture
Brainstorming
Team Teaching

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพ
กิจกรรม : Lecture
Brainstorming
Team Teaching

พฤติกรรมการบริโภคทางโภชนาการ
กิจกรรม : Lecture
Brainstorming
Team Teaching

การควบคุมน้ำหนัก
กิจกรรม : Lecture
Brainstorming
Team Teaching

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
กิจกรรม : Lecture
Brainstorming
Team Teaching

การบาดเจ็บและฟื้นฟูจากการออกกำลังกาย
กิจกรรม : Lecture
Brainstorming
Team Teaching

วิทยาศาสตร์การกีฬา
กิจกรรม : Team based Lecture
Team Teaching

สมรรถภาพทางกาย
กิจกรรม : Team based Lecture
Team Teaching

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

หลักการออกกำลังกาย
กิจกรรม : Team based Lecture
Team Teaching

การออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย
กิจกรรม : Project Based Learning
Team Teaching

กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กิจกรรม : Team based Lecture
Experiential Learning
Team Teaching

กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กิจกรรม : Team based Lecture
Experiential Learning
Team Teaching

กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กิจกรรม : Team based Lecture
Experiential Learning
Team Teaching

กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กิจกรรม : Team based Lecture
Experiential Learning
Team Teaching

กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กิจกรรม : Team based Lecture
Experiential Learning
Team Teaching

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน