รายละเอียด

ระบบฐานข้อมูล / Database Systems

  • 16 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT203
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระบบฐานข้อมูล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Database Systems
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2565

รายละเอียด

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล แบบจําลองข้อมูล การวางแผน การออกแบบและการบริหารฐานข้อมูล แบบจําลอง อีอาร์ การนอร์มัลไลเซชัน การใช้คําสั่งภาษาเอสคิวแอล ระบบฐานข้อมูลแบบโนเอส คิวแอล Study and practice about database systems, database architecture, data model, database planning, design and management, E- R model, normalization and SQL, No-SQL database systems

รายวิชา - ระบบฐานข้อมูล

อาจารย์ผู้สอน