รายละเอียด

การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ / Scientific Thinking and Decision Making

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Scientific Thinking and Decision Making
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2565

รายละเอียด

ขอให้ผู้เรียนปฏิบัติดังต่อไปนี้

1) เข้ากลุุ่มไลน์ 

2) เข้าห้องเรียน MS Team

ตามลิงค์ที่แนบไว้ข้างบนนะคะ ขอบคุณค่ะ

ผศ.ดร.ชินานาฏ  วิทยาประภากร 

ห้องพักครู ศท.502  ชั้น 5  อาคารศึกษาทั่วไป

 

 

รายวิชา - การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์

อาจารย์ผู้สอน