รายละเอียด

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 2 / Scientific Project-Based Learning 2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : CERCC113
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Scientific Project-Based Learning 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2565

รายละเอียด

รายวิชา - การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 2

อาจารย์ผู้สอน