รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา / Problem Solving and Thinking Process

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN701
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Problem Solving and Thinking Process
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2565

รายละเอียด

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา

อาจารย์ผู้สอน