รายละเอียด

กลศาสตร์สำหรับเตรียมวิศวกรรม 2 / Mechanics for pre-engineering II

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 51020108
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กลศาสตร์สำหรับเตรียมวิศวกรรม 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mechanics for pre-engineering II
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2565

รายละเอียด

รายวิชา - กลศาสตร์สำหรับเตรียมวิศวกรรม 2

อาจารย์ผู้สอน