รายละเอียด

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 1 / Scientific Project-Based Learning 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : CERCC112
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Scientific Project-Based Learning 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2565

รายละเอียด

รายวิชา - การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 1

อาจารย์ผู้สอน