รายละเอียด

การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ / Knowledge Management and Learning Organization

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BABBA247
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Knowledge Management and Learning Organization
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2565

รายละเอียด

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีการจัดการความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้ขององค์กร การจัดการความรู้ขององค์กร ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ การบูรณาการความรู้ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนางาน กรณีศึกษาการจัดการความรู้ขององค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จ

รายวิชา - การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้

อาจารย์ผู้สอน