รายละเอียด

ปัญญาประดิษฐ์ / Artificial Intelligence

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT206
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปัญญาประดิษฐ์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Artificial Intelligence
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2565

รายละเอียด

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดของปัญญาประดิษฐ์ การแก้ปัญหาสําหรับเกมและ การค้นหา การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การประมวลผลภาพ ระบบผู้เชี่ยวชาญ การเรียนรู้ของเครื่องจักร โครงข่ายประสาทเทียม การเรียนรู้เชิงลึก การประยุกต์ใช้ ปัญญาประดิษฐ์ Study and practice about artificial intelligence concepts, problem solving for game and search, natural language processing, images processing, expert system, machine learning, neural network, deep Learning, Applications of Artificial Intelligence

รายวิชา - ปัญญาประดิษฐ์

อาจารย์ผู้สอน