รายละเอียด

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ / Human-Computer Interaction

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT202
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Human-Computer Interaction
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2565

รายละเอียด

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการรับรู้และเรียนรู้ของมนุษย์ หลักการออกแบบ การโต้ตอบระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ แนวทางการออกแบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ส่วนสนับสนุนผู้บกพร่องในการรับรู้ การทดลองปฏิบัติ การทดสอบและ ประเมินผลส่วนติดต่อผู้ใช้ และการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบบการโต้ตอบ Study and practice about human’s recognition and learning processes; principles in designing user and computer interaction; human-centered design approach; support systems for the disability; trial, test and evaluation of User Interface section; as well as the use of package software for interaction design

รายวิชา - ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

อาจารย์ผู้สอน