รายละเอียด

การจัดการฟาร์ม / Farm Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 03051101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการฟาร์ม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Farm Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2565

รายละเอียด

รายวิชา - การจัดการฟาร์ม

อาจารย์ผู้สอน