รายละเอียด

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ / Activities for Health

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 24 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBHT101_Sec_2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Activities for Health
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2565

รายละเอียด

ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับพลศึกษาและสุขภาพ โภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคและการควบคุมน้ำหนัก การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิทยาศาสตร์การกีฬา สมรรถภาพทางกาย การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายและฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Enhance knowledge relating to physical education, health, nutrition, eating behavior and weight control, first aid, sport science, physical fitness, exercise of training program and practicing exercise activity for health.

รายวิชา - กิจกรรมเพื่อสุขภาพ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลศึกษาและสุขภาพ
กิจกรรม : 1. Lecture
2. Brainstorming
3. Team Teaching

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาาศาสตร์การกีฬา
กิจกรรม : 1. Lecture
2. Brainstorming
3. Team Teaching

หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
กิจกรรม : 1. Lecture
2. Brainstorming
3. Team Teaching

โภชนาการ
กิจกรรม : 1. Lecture
2. Brainstorming
3. Team Teaching

โภชนาการกับการกีฬา สัดส่วนของร่างกายและการควบคุมน้ำหนัก
กิจกรรม : 1. Lecture
2. Brainstorming
3. Team Teaching

สมรรถภาพทางกาย
กิจกรรม : 1. Lecture
2. Brainstorming
3. Team Teaching

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
กิจกรรม : 1. Team based Lecture
2. Team Teaching

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
กิจกรรม : 1. Team based Lecture
2. Team Teaching

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กิจกรรม : 1. Team based Lecture
2. Team Teaching

การวอบอุ่นร่างกาย และ การคลายอุ่น
กิจกรรม : 1. Team based Lecture
2. Team Teaching

การออกกำลังกายเพื่อสร้างความทนทาน
กิจกรรม : 1. Team based Lecture
2. Jigsaw Teaching
3. Team Teaching

การออกกำลังกายเพื่อสร้างความยืดหยุ่น
กิจกรรม : 1. Team based Lecture
2. Jigsaw Teaching
3. Team Teaching

การออกกำลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรง
กิจกรรม : 1. Team based Lecture
2. Jigsaw Teaching
3. Team Teaching

การละเล่นพื้นบ้าน
กิจกรรม : 1. Team based Lecture
2. Jigsaw Teaching
3. Team Teaching

การบาดเจ็บทางกีฬา
กิจกรรม : 1. Team based Lecture
2. Jigsaw Teaching
3. Team Teaching

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน