รายละเอียด

คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / Discrete Mathematics for Computer Engineering

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCE118
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Discrete Mathematics for Computer Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2565

รายละเอียด

รายวิชานี้จัดอยู่ในกลุ่มวิชาชีพบังคับ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เทคนิคการพิสูจน์ การให้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ ทฤษฎีของเซต เทคนิคการนับ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น รีเคอร์ชัน ทฤษฎีกราฟและต้นไม้ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้พื้นฐานคณิตศาสตร์ดิสครีตในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

หนังสือประกอบการสอน:

[1]    Susanna S. Epp, Discrete Mathematics with Applications, 4th ed. Canada: Brooks/Cole Cengage Learning, 2011.
[2]    Kenneth H. Rosen. Discrete Mathematics and Its Applications. 4th ed. Singapore: McGraw-Hill, 1999.
[3]    Richard Johnsonbaugh. Discrete mathematics. 7th ed. USA: Pearson/Prentice Hall, 2009.
[4]    Satinder Bal Gupta. Discrete Mathematics and Structures. 3rd ed. New Delhi: Luxmi Publication (P) Ltd, 2006.
[5]    Douglas E. Ensley and J. Winston Crawley. Discrete Mathematics: Mathematical Reasoning and Proof with Puzzles, Patterns, and Games. USA: John Wiley & Sons, 2006.
[6]    Wayne M. Dymacek and Henry Sharp, Jr. Introduction to Discrete Mathematics. Singapore: WCB/McGraw-Hill, 1998.
[7]    John G. Michaels and Kenneth H. Rosen. Applications of Discrete Mathematics. Singapore: McGraw-Hill, 1992.
 

รายวิชา - คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1. ตรรกศาสตร์
1.1 ถ้อยแถลงแบบประสม
1.2 ถ้อยแถลงที่มีเงื่อนไข
1.3 การสมมูลเชิงตรรก
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ แสดงวิธีทำ ถาม-ตอบข้อสงสัย ทำแบบฝึกหัดและเฉลย

1.4 รูปแบบปกติ
1.5 ความสมเหตุสมผล
1.6 การลงความเห็น
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ แสดงวิธีทำ ถาม-ตอบข้อสงสัย ทำแบบฝึกหัดและเฉลย

1.7 ภาคแสดง
1.8 ตัวบอกปริมาณ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ แสดงวิธีทำ ถาม-ตอบข้อสงสัย ทำแบบฝึกหัดและเฉลย

1.9 ตัวบอกปริมาณหลายตัว
1.10 การลงความเห็นจากทั้งหมด
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ แสดงวิธีทำ ถาม-ตอบข้อสงสัย ทำแบบฝึกหัดและเฉลย

2. เทคนิคการพิสูจน์
2.1 ทฤษฎีจำนวน
2.2 การพิสูจน์ทางตรงและตัวอย่างแย้ง
2.3 การพิสูจน์ทางอ้อม
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ แสดงวิธีทำ ถาม-ตอบข้อสงสัย ทำแบบฝึกหัดและเฉลย

2.4 ลำดับ และผลรวม
2.5 การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ แสดงวิธีทำ ถาม-ตอบข้อสงสัย ทำแบบฝึกหัดและเฉลย

2.6 อัลกอริทึม และคำสั่งเทียม
2.7 การนำผลการพิสูจน์ไปใช้งาน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ แสดงวิธีทำ ถาม-ตอบข้อสงสัย ทำแบบฝึกหัดและเฉลย

3. เซต ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
3.1 เซต
3.2 ความสัมพันธ์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ แสดงวิธีทำ ถาม-ตอบข้อสงสัย ทำแบบฝึกหัดและเฉลย

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

3.3 ฟังก์ชัน
3.4 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ฟังก์ชัน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ แสดงวิธีทำ ถาม-ตอบข้อสงสัย ทำแบบฝึกหัดและเฉลย

4. เทคนิคการนับ
4.1 การนับเบื้องต้น
4.2 กฎการคูณ และกฎการบวก
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ แสดงวิธีทำ ถาม-ตอบข้อสงสัย ทำแบบฝึกหัดและเฉลย

4.3 การเรียงสับเปลี่ยน
4.4 การจัดหมู่
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ แสดงวิธีทำ ถาม-ตอบข้อสงสัย ทำแบบฝึกหัดและเฉลย

5. กราฟและต้นไม้
5.1 องค์ประกอบของกราฟ
5.2 กราฟชนิดพิเศษ
5.3 คุณสมบัติของกราฟ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ แสดงวิธีทำ ถาม-ตอบข้อสงสัย ทำแบบฝึกหัดและเฉลย

5.4 องค์ประกอบของต้นไม้
5.5 ต้นไม้ทอดข้าม และการหาเส้นทางในกราฟ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ แสดงวิธีทำ ถาม-ตอบข้อสงสัย ทำแบบฝึกหัดและเฉลย

5.6 การท่องไปในต้นไม้
5.7 กราฟระนาบ
5.8 การให้สีในกราฟ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ แสดงวิธีทำ ถาม-ตอบข้อสงสัย ทำแบบฝึกหัดและเฉลย

6. การเรียกซ้ำ
6.1 ความสัมพันธ์แบบเรียกซ้ำ
6.2 การหาคำตอบของการเรียกซ้ำ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ แสดงวิธีทำ ถาม-ตอบข้อสงสัย ทำแบบฝึกหัดและเฉลย

ทบทวน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ แสดงวิธีทำ ถาม-ตอบข้อสงสัย ทำแบบฝึกหัดและเฉลย

อาจารย์ผู้สอน