รายละเอียด

โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 / Electrical Engineering Project 1

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE151
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electrical Engineering Project 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2565

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน