รายละเอียด

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / Electronic Commerce

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT210
  • ชื่อรายวิชา(TH) : พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electronic Commerce
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2565

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

แนะนำรายวิชา, แนวการสอน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ศึกษากรณีตัวอย่าง

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คืออะไร ,โครงสร้างและระบบ Ecommerce
ประเภทของ E-commerce ,รูปแบบของธุรกิจ (e-Business Model)

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ศึกษากรณีตัวอย่าง

Internet Marketing พฤติกรรมผู้บริโภค ,รูปแบบการตัดสินใจ
ของผู้บริโภค , การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ,การวิจัยการตลาด
สำหรับ EC ,กลยุทธ์การคัดเลือกสินค้า และพัฒนาสินค้าเพื่อขาย
บน Web,วิเคราะห์เว็บไซต์

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ศึกษากรณีตัวอย่าง

Building EC system ขอบเขตและกรอบของการพัฒนาระบบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ,กระบวนการพัฒนาระบบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ศึกษากรณีตัวอย่าง

Payment System ขั้นตอนการชำระเงินออนไลน์, ประเภทของ
การชำระเงินออนไลน์, การชำระเงินแบบ Off line

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ศึกษากรณีตัวอย่าง

Security System เทคโนโลยีระบบการรักษาความปลอดภัยการ
ชำระเงินออนไลน์การเข้ารหัส,ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ,
ใบรับรองดิจิตอล
Law & TAX กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์,การจดทะเบียน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ,กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ศึกษากรณีตัวอย่าง

วิเคราะห์ระบบงานกรณีศึกษา
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ศึกษากรณีตัวอย่าง

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

แนะนำภาษา PHP สำหรับงาน E-Commerce
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ศึกษากรณีตัวอย่าง

เว็บฟอร์ม (Web Form) เซสชัน (Session) และคุกกี้(Cookie)
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ศึกษากรณีตัวอย่าง

ฐานข้อมูลและระบบสมาชิก
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ศึกษากรณีตัวอย่าง

ระบบหลังร้าน และหน้าร้าน
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ศึกษากรณีตัวอย่าง

Advertisement การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประชาสัมพันธ์แบบต่าง ๆ

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ศึกษากรณีตัวอย่าง

วิเคราะห์ระบบงานกรณีศึกษา
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ศึกษากรณีตัวอย่าง

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ และ
SEO เบื้องต้น

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ศึกษากรณีตัวอย่าง

วิเคราะห์ระบบงานกรณีศึกษา
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ศึกษากรณีตัวอย่าง

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน