รายละเอียด

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสมัยใหม่ / Modern Management Information System

  • 16 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT220
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสมัยใหม่
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Modern Management Information System
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2565

รายละเอียด

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศในองค์กร ประเภทของระบบสารสนเทศในองค์กร การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในองค์กรสมัยใหม่ และการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศในงานด้านต่างๆ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การวางแผนการดำเนินงาน และการควบคุมระบบสารสนเทศ กรณีศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศในองค์กรต่างๆ

รายวิชา - ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสมัยใหม่

แนะนำรายละเอียดรายวิชา

ความหมายและคำที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ

โครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศในองค์กร

ประเภทของระบบสารสนเทศในองค์กร

ประเภทของระบบสารสนเทศในองค์กร(ต่อ)

ประเภทของระบบสารสนเทศในองค์กร(ต่อ)

ประเภทของระบบสารสนเทศในองค์กร(ต่อ)

สอบกลางภาค

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในองค์กรสมัยใหม่

การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศในงานด้านต่างๆ

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

การวางแผนการดำเนินงาน

การควบคุมระบบสารสนเทศ

กรณีศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศในองค์กรต่างๆ

ทบทวนเนื้อหา

สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน