รายละเอียด

ปัญหาพิเศษทางการประมง / Special Problems in Fisheries

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG315
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปัญหาพิเศษทางการประมง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Special Problems in Fisheries
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2565

รายละเอียด

รายวิชา - ปัญหาพิเศษทางการประมง

อาจารย์ผู้สอน