รายละเอียด

การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 1 / Basic Engineering Skill Training 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC524
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Basic Engineering Skill Training 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2565

รายละเอียด

รายวิชา - การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 1

อาจารย์ผู้สอน