รายละเอียด

อารยธรรมและศาสนาเปรียบเทียบ / Comparative Civilization and Religions

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH125
  • ชื่อรายวิชา(TH) : อารยธรรมและศาสนาเปรียบเทียบ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Comparative Civilization and Religions
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2565

รายละเอียด

นักศึกษา ชั้นปีที่ 3

จำนวน 11 คน

รายวิชา - อารยธรรมและศาสนาเปรียบเทียบ

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียน แจ้งให้ทราบถึงแนวทางในการเรียนการสอน / กิจกรรม / รายงาน / หนังสืออ่านประกอบ / การนับเวลาเรียน / เกณฑ์การให้คะแนน / เกณฑ์ตัดเกรดและอื่น ๆ
กิจกรรม : สื่อประกอบการบรรยาย
การอธิบายและซักถาม

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา
- ข้อมูลทั่วไปของศาสนา
- องค์ประกอบของศาสนา
- มูลเหตุของการเกิดศาสนา

กิจกรรม : สื่อประกอบการบรรยาย
การอธิบายและซักถาม

หน่วยที่ 2 จุดเด่นและความเป็นมาของศาสนาต่อไปนี้
- คริสต์ อิสลาม พุทธ พราหมณ์หรือฮินดู เชน สิข ยิวหรือยูดา โซโรอัสเตอร์ เต๋า ขงจื้อ และชินโต

กิจกรรม : สื่อประกอบการบรรยาย
การอธิบายและซักถาม

หน่วยที่ 3 องค์ประกอบด้านศาสดา ของศาสนาต่อไปนี้
- คริสต์ อิสลาม พุทธ พราหมณ์หรือฮินดู เชน สิข ยิวหรือยูดา โซโรอัสเตอร์ เต๋า ขงจื้อ และชินโต

กิจกรรม : สื่อประกอบการบรรยาย
การอธิบายและซักถาม

หน่วยที่ 4 องค์ประกอบด้านคัมภีร์ และหลักธรรมคำสอนของศาสนาต่อไปนี้
- คริสต์ อิสลาม พุทธ พราหมณ์หรือฮินดู เชน สิข ยิวหรือยูดา โซโรอัสเตอร์ เต๋า ขงจื้อ และชินโต


กิจกรรม : สื่อประกอบการบรรยาย
การอธิบายและซักถาม

หน่วยที่ 5 องค์ประกอบด้านด้านนิกายที่สำคัญ ของศาสนาต่อไปนี้
- คริสต์ อิสลาม พุทธ พราหมณ์หรือฮินดู เชน สิข ยิวหรือยูดา โซโรอัสเตอร์ เต๋า ขงจื้อ และชินโต

กิจกรรม : สื่อประกอบการบรรยาย
การอธิบายและซักถาม

หน่วยที่ 6 องค์ประกอบด้านพิธีกรรม ของศาสนาต่อไปนี้
- คริสต์ อิสลาม พุทธ พราหมณ์หรือฮินดู เชน สิข ยิวหรือยูดา โซโรอัสเตอร์ เต๋า ขงจื้อ และชินโต

กิจกรรม : สื่อประกอบการบรรยาย
การอธิบายและซักถาม

ทบทวน / สรุปบทเรียนก่อนสอบ

กิจกรรม : บรรยายและสรุป

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

หน่วยที่ 7 องค์ประกอบด้านจุดหมายปลายทางสูงสุด ของศาสนาต่อไปนี้
- คริสต์ อิสลาม พุทธ พราหมณ์หรือฮินดู เชน สิข ยิวหรือยูดา โซโรอัสเตอร์ เต๋า ขงจื้อ และชินโต

กิจกรรม : สื่อประกอบการบรรยาย
การอธิบายและซักถาม

หน่วยที่ 9 องค์ประกอบด้านสัญลักษณ์ ของศาสนาต่อไปนี้
- คริสต์ อิสลาม พุทธ พราหมณ์หรือฮินดู เชน สิข ยิวหรือยูดา โซโรอัสเตอร์ เต๋า ขงจื้อ และชินโต

กิจกรรม : สื่อประกอบการบรรยาย
การอธิบายและซักถาม

หน่วยที่ 10 เรียนรู้อารยธรรมตะวันตก
- ความเชื่อในการนับถือศาสนา

กิจกรรม : สื่อนำเสนอการบรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
การอภิปราย ซักถาม

หน่วยที่ 11 เรียนรู้อารยธรรมตะวันออก
- ความเชื่อในการนับถือศาสนา

กิจกรรม : สื่อนำเสนอการบรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
การอภิปราย ซักถาม

หน่วยที่ 12 นโยบายต่างประเทศของไทย
- ก่อนรับอิทธิพลต่างชาติ ที่มีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง

กิจกรรม : สื่อประกอบการบรรยาย
การอธิบายและซักถาม

หน่วยที่ 12 นโยบายต่างประเทศของไทย (ต่อ)
- หลังรับอิทธิพลต่างชาติ ที่มีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง

กิจกรรม : สื่อประกอบการบรรยาย
การอธิบายและซักถาม

นักศึกษานำเสนอรายงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน
ทบทวน / สรุปบทเรียนก่อนสอบ
กิจกรรม : นำเสนอผลงาน/วิจารณ์
บรรยายและสรุป

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน