รายละเอียด

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน / Sustainable Tourism

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH111
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Sustainable Tourism
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2565

รายละเอียด

นักศึกษา ชั้นปีที่ 3

จำนวน 11 คน

รายวิชา - การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียน แจ้งให้ทราบถึงแนวทางในการเรียนการสอน / กิจกรรม / รายงาน / หนังสืออ่านประกอบ / การนับเวลาเรียน / เกณฑ์การให้คะแนน / เกณฑ์ตัดเกรดและอื่น ๆ
กิจกรรม : สื่อประกอบการบรรยาย
การอธิบายและซักถาม

หน่วยที่ 1 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- ประวัติของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- ความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- หลักการพื้นฐานของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- กรอบแนวการปฏิบัติของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- รูปแบบของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

กิจกรรม : สื่อประกอบการบรรยาย
การอภิปราย-ซักถาม
และการฝึกปฏิบัติ

หน่วยที่ 2 แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- ข้อควรคำนึงของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
- แนวคิดของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
- องค์ประกอบของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

กิจกรรม : สื่อประกอบการบรรยาย
การอภิปราย-ซักถาม
และการฝึกปฏิบัติ

หน่วยที่ 3 องค์ประกอบด้านการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว
- ประเภทของทรัพยากรท่องเที่ยว
- องค์ประกอบของทรัพยากรท่องเที่ยว
- หลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพทรัพยากรท่องเที่ยวเพื่อจัดอับดับความเร่งด่วนในการพัฒนา

กิจกรรม : สื่อประกอบการบรรยาย
การอภิปราย-ซักถาม
และการฝึกปฏิบัติ

หน่วยที่ 4 องค์ประกอบด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
- คุณสมบัติของสิ่งแวดล้อม
- หน้าที่ของสิ่งแวดล้อม
- อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์
- ความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวกับสิ่งแวดล้อม
- สิ่งแวดล้อมเพื่อการศึกษาแหล่งท่องเที่ยว
- การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
- การพัฒนาเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

กิจกรรม : สื่อประกอบการบรรยาย
การอภิปราย-ซักถาม
และการฝึกปฏิบัติ

หน่วยที่ 5 องค์ประกอบด้านการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว
- องค์ประกอบของธุรกิจท่องเที่ยว
- แนวคิดการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
- สรุป

กิจกรรม : สื่อประกอบการบรรยาย
การอภิปราย-ซักถาม
และการฝึกปฏิบัติ

หน่วยที่ 6 ศึกษาสถานการณ์จำลอง / กรณีศึกษา
กิจกรรม : การอภิปราย ซักถาม
และการฝึกปฏิบัติ

ทบทวน / สรุปบทเรียนก่อนสอบ
กิจกรรม : บรรยายและสรุป

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

หน่วยที่ 7 องค์ประกอบด้านการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว
- แนวคิดการตลาดท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
- นักท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อการพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
- ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวคุณภาพ
- แนวคิดการพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

กิจกรรม : สื่อประกอบการบรรยาย
การอภิปราย-ซักถาม
และการฝึกปฏิบัติ

หน่วยที่ 8 องค์ประกอบด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น
- ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยว
- การประเมินศักยภาพความพร้อมทางการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น
- องค์การบริหารส่วนตำบลกับการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น
- แนวคิดการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น

กิจกรรม : สื่อประกอบการบรรยาย
การอภิปราย-ซักถาม
และการฝึกปฏิบัติ

หน่วยที่ 9 องค์ประกอบด้านการพัฒนาจิตสำนึกทางการท่องเที่ยว
- การให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนแก่ผู้เกี่ยวข้อง
- รูปแบบของการให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนแก่ผู้เกี่ยวข้อง
- การจัดทำสื่อความหมายเพื่อสร้างจิตสำนึกทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
- การจัดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติหรือวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยว
- การจัดรายการนำเที่ยวแบบเดินป่า

กิจกรรม : สื่อประกอบการบรรยาย
การอภิปราย-ซักถาม
และการฝึกปฏิบัติ

หน่วยที่ 10 นโยบายและแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
- ระดับชาติ
- ระดับนานาชาติ
กิจกรรม : สื่อประกอบการบรรยาย
การอภิปราย-ซักถาม
และการฝึกปฏิบัติ

หน่วยที่ 11 รูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

กิจกรรม : สื่อประกอบการบรรยาย
การอภิปราย-ซักถาม
และการฝึกปฏิบัติ

นักศึกษานำเสนอรายงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน
กิจกรรม : นำเสนอผลงาน/วิจารณ์การอภิปราย ซักถาม
และการฝึกปฏิบัติ

ทบทวน / สรุปบทเรียนก่อนสอบ
กิจกรรม : บรรยายและสรุป

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน