รายละเอียด

การเขียนและนำเสนอรายงาน / Writing and Presenting Report

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEDLC202
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนและนำเสนอรายงาน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Writing and Presenting Report
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2565

รายละเอียด

รายวิชา - การเขียนและนำเสนอรายงาน

อาจารย์ผู้สอน