รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา / Problem Solving and Thinking Process

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN701
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Problem Solving and Thinking Process
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2565

รายละเอียด

วิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

ผู้สอน ผศ.ดร.ชินานาฏ วิทยาประภากร

เบอร์ติดต่อ 098 3690990 ห้องพักอาคารศึกษาทั่วไป ชั้น 5 ห้อง 502

ขอให้นักศึกษาแอดไลน์กลุ่มตามลิงค์ข้างบนนะคะ

 

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา

แนวคิด ทฤษฎีเบื้องต้น เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิด
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ร่วมแสดงความคิดเห็น

เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิดเชิงวิเคราะห์
กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์
กรณีศึกษา อภิปราย ร่วมแสดงความคิดเห็น

เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิดเชิงสังเคราะห์
กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาการคิดเชิงสังเคราะห์
กรณีศึกษา อภิปราย ร่วมแสดงความคิดเห็น

เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิดเชิงสร้างสรรค์
กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์
กรณีศึกษา อภิปราย ร่วมแสดงความคิดเห็น

เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิดเชิงมโนทัศน์
กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศน์
กรณีศึกษา อภิปราย ร่วมแสดงความคิดเห็น

เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิดเชิงวิพากษ์
กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์
กรณีศึกษา อภิปราย ร่วมแสดงความคิดเห็น

เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิดเชิงระบบ
กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาการคิดเชิงระบบ
กรณีศึกษา อภิปราย ร่วมแสดงความคิดเห็น

เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิดเชิงกลยุทธ์
กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ์
กรณีศึกษา อภิปราย ร่วมแสดงความคิดเห็น

สัปดาห์สอบกลางภาค
กิจกรรม :

กระบวนการคิดและแก้ปัญหาโดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
กิจกรรม : มอบหมายให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มศึกษาปัญหา วางแผนหาแนวทางในการแก้ไข จากกรณีศึกษา

กระบวนการคิดและแก้ปัญหาโดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
กิจกรรม : มอบหมายให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มศึกษาปัญหา วางแผนหาแนวทางในการแก้ไข จากกรณีศึกษา

นำเสนอหัวข้อ แนวคิดในการแก้ปัญหา จากกรณีศึกษา
กิจกรรม : มอบหมายให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มหากรณีศึกษาที่แสดงถึงกระบวนการแก้ปัญหา โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาเป็นแนวทางวางแผนหารูปแบบการแก้ปัญหา

ติดตามผลการดำเนินงานของนักศึกษา
กิจกรรม : การนำเสนอ ผลงาน การมีส่วนร่วม ผลการสะท้อนคิด

ติดตามผลการดำเนินงานของนักศึกษา
กิจกรรม : การนำเสนอ ผลงาน การมีส่วนร่วม ผลการสะท้อนคิด

จัดเวทีนำเสนอผลงานของนักศึกษา
กิจกรรม : แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อที่นำเสนอ

จัดเวทีนำเสนอผลงานของนักศึกษา (ถ้ามี)
กิจกรรม : แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อที่นำเสนอ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน