รายละเอียด

เคมีมูลฐานสำหรับวิศวกร / Fundamentals of Chemistry for Engineers

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC203
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีมูลฐานสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamentals of Chemistry for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2565

รายละเอียด

วิชาเคมีมูลฐานสำหรับวิศวกร

ผู้สอน  ผศ.ดร.ชินานาฏ  วิทยาประภากร

เบอร์ติดต่อ 098 3690990 ห้องพักอาคารศึกษาทั่วไป ชั้น 5 ห้อง 502

ขอให้นักศึกษาแอดไลน์กลุ่มตามลิงค์ข้างบนนะคะ 

หนังสือเรียนและหนังสือแลป จำหน่ายที่ห้องพักครูกลุ่มวิชาเคมี ชั้น 4 อาคารศึกษาทั่วไป (ตรงข้ามลิฟท์) ติดต่อพี่แจ๋ว (เจ้าหน้าที่ประจำปฏิบัติการเคมี อาจอยู่ห้องแลปชั้น 2 หรือห้องพักครูชั้น 4 ค่ะ)

รายวิชา - เคมีมูลฐานสำหรับวิศวกร

บทที่ 1 โครงสร้างอะตอม
1.1 ทฤษฎีอะตอม
1.2 การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม

กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย

บทที่ 2 สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
2.1 ตารางธาตุ
2.2 สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ


กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย
- ปฏิบัติการที่ 1

บทที่ 3 พันธะเคมี
3.1 พันธะโควาเลนต์

กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย
- ปฏิบัติการที่ 2

บทที่ 3 พันธะเคมี
3.2 พันธะไอออนิก
3.3 พันธะโลหะ
กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย
- ปฏิบัติการที่ 3

บทที่ 4 ปริมาณสารสัมพันธ์
4.1 พื้นฐานปริมาณสารสัมพันธ์

กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย
- ปฏิบัติการที่ 4

บทที่ 4 ปริมาณสารสัมพันธ์
4.2 สมการเคมี

กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย
- ปฏิบัติการที่ 5

บทที่ 5 แก๊ว ของเหลว ของแข็ง และสารละลาย
5.1 สารและสมบัติของสสาร
5.2 สถานะของแก๊ส ของเหลว และของแข็ง
5.3 แก๊ส

กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 5 แก๊ว ของเหลว ของแข็ง และสารละลาย
5.4 ของเหลว
5.5 ของแข็ง

กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย

บทที่ 5 แก๊ว ของเหลว ของแข็ง และสารละลาย
5.6 สารละลาย
กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย
- ปฏิบัติการที่ 6

บทที่ 6 จลนศาสตร์เคมี
6.1 อัตราการเกิดปฏิกิริยาและกฎอัตรา
6.2 ทฤษฎีที่ใช้อธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยา

กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย
- ปฏิบัติการที่ 7

บทที่ 6 จลนศาสตร์เคมี
6.3 พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี
6.4 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา
กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย
- ปฏิบัติการที่ 8

บทที่ 7 สมดุลเคมี
7.1 ภาวะสมดุล


กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย
- ปฏิบัติการที่ 9

บทที่ 7 สมดุลเคมี
7.2 สมดุลการละลายของเกลือ
7.3 สมดุลไอออนเชิงซ้อน
กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย
- ปฏิบัติการที่ 10

บทที่ 8 กรด-เบส
8.1 สมบัติของกรด-เบส
8.2 นิยามของกรด-เบส
8.3 ความแรงของกรด-เบส
8.4 การแตกตวัเป็นไอออนในน้ำของกรดและเบส

กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย

บทที่ 8 กรด-เบส
8.5 มาตรากรด-เบส
8.6 การไทเทรตของกรด-เบส
8.7 อินดิเคเตอร์
กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน