รายละเอียด

คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล / Computer Aided Mechanical Engineering Design

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGME113
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Aided Mechanical Engineering Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2565

รายละเอียด

นักศึกษาเข้ากลุ่มไลน์ตาม QR code

รายวิชา - คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์ผู้สอน