รายละเอียด

การสั่นสะเทือนเชิงกล / Mechanical Vibration

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGME111
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสั่นสะเทือนเชิงกล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mechanical Vibration
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2565

รายละเอียด

นักศึกษาเข้ากลุ่มไลน์ตาม QR code

รายวิชา - การสั่นสะเทือนเชิงกล

อาจารย์ผู้สอน