รายละเอียด

การใช้ภาษาไทยเพื่ออาชีพ Sec 1 / Thai Usage for Careers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEDLC201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การใช้ภาษาไทยเพื่ออาชีพ Sec 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Thai Usage for Careers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2565

รายละเอียด

รายวิชา - การใช้ภาษาไทยเพื่ออาชีพ Sec 1

อาจารย์ผู้สอน