รายละเอียด

ศิลปะการใช้ภาษาไทย Sec 22 / Arts of Using Thai Language

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ภาษาไทย Sec 22
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Arts of Using Thai Language
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2565

รายละเอียด

รายวิชา - ศิลปะการใช้ภาษาไทย Sec 22

1.การสื่อสาร
1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร
1.2 กระบวนการสื่อสาร
1.3 รูปแบบการสื่อสาร
กิจกรรม : - บรรยาย
- กรณีศึกษา
- การใช้สื่อมิเดีย

2. การสื่อสารกับการพัฒนาการคิด
2.1 ความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการคิด และประเภทของการคิด
2.2 การสื่อสารกับการพัฒนาความคิด

กิจกรรม : - บรรยาย
- การอภิปราย
- การใช้สื่อมิเดีย

3. ภาษากับการพัฒนากระบวนการคิด
3.1 ความรู้เกี่ยวกับภาษาและความคิด
3.2 การพัฒนาความคิดกับการใช้ภาษา

กิจกรรม : - การบรรยาย
- การอภิปราย

4. การใช้ภาษาไทย
4.1 การใช้คำในภาษาไทย
4.2 การใช้ถ้อยคำสำนวนกิจกรรม : - การบรรยาย
- การอภิปราย

4. การใช้ภาษาไทย (ต่อ)
4.3 การใช้ประโยคในภาษาไทย
4.4 การเรียบเรียงประโยค

กิจกรรม : - การบรรยาย
- การอภิปราย
- นักศึกษาฝึกการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

4 การใช้ภาษาไทย (ต่อ)
4.5 ระดับภาษา
4.6 ศิลปะการใช้ภาษา

กิจกรรม : - การบรรยาย
- การอภิปราย
- นักศึกษาฝึกการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน

5 ภาษาไทยกับสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่
5.1 ภาษาในสื่อออนไลน์
5.2 พัฒนาของภาษาไทยในสื่อ

กิจกรรม : - การบรรยาย
- การอภิปราย

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม : - นักศึกษาเข้าสอบตามวันเวลาที่กำหนด

6 การรับสาร
6.1 ความรู้พื้นฐานของการรับสาร
6.2 หลักการรับสารอย่างมีวิจารณญาณ
6.3 การฟังอย่างมีวิจารณญาณ
กิจกรรม : - บรรยาย
- อภิปราย
- นักศึกษาฝึกทักษะการฟัง

6 การรับสาร (ต่อ)
6.4 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

กิจกรรม : - บรรยาย
- อภิปราย
- นักศึกษาฝึกทักษะการอ่าน

7 หลักการเขียน
7.1 ประเภทของการเขียน

กิจกรรม : - บรรยาย
- อภิปราย
- นักศึกษาฝึกทักษะการเขียน

7 หลักการเขียน (ต่อ)
7.2 การเขียนในงานอาชีพ

กิจกรรม : - บรรยาย
- อภิปราย
- นักศึกษาฝึกทักษะการเขียน

7 หลักการเขียน (ต่อ)
7.3 การเขียนในงานอาชีพ


กิจกรรม : - บรรยาย
- อภิปราย
- นักศึกษาฝึกทักษะการเขียน

8 หลักการพูด
8.1 ประเภทการพูด


กิจกรรม : - บรรยาย
- อภิปราย
- นักศึกษาฝึกทักษะการพูด

8. หลักการพูด (ต่อ)
8.2 การพูดในโอกาสต่าง ๆ

กิจกรรม : - บรรยาย
- อภิปราย
- นักศึกษาฝึกทักษะการพูด

8 หลักการพูด (ต่อ)
8.3 การพูดและการนำเสนอทางวิชาการ

กิจกรรม : - นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานบูรณาการ
กับศิลปวัฒนธรรม ของสาขาศิลปศาสตร์

สอบปลายภาค
กิจกรรม : นักศึกษาเข้าสอบตามวันเวลาที่กำหนด

อาจารย์ผู้สอน