รายละเอียด

ฟิสิกส์มูลฐานสำหรับวิศวกร SEC 22 / Fundamental of Physics for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC115
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ฟิสิกส์มูลฐานสำหรับวิศวกร SEC 22
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental of Physics for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2565

รายละเอียด

ติดต่ออาจารย์อาคารศึกษาทั่วไปชั้นสอง

 

0861939448

รายวิชา - ฟิสิกส์มูลฐานสำหรับวิศวกร SEC 22

อาจารย์ผู้สอน