รายละเอียด

เทคโนโลยีเครื่องมือกล / Machine Tools Technology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีเครื่องมือกล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Machine Tools Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2565

รายละเอียด

ENGIE104_SEC_2 สำหรับนักศึกษา วิศวกรรมอุตสาหการ (4ปี) ชั้นปีที่ 2

ให้เข้าในกลุ่มไลน์เพื่อติดต่อผู้สอน

รายวิชา - เทคโนโลยีเครื่องมือกล

อาจารย์ผู้สอน