รายละเอียด

การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ / Basic Industrial Engineering Training

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Basic Industrial Engineering Training
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2565

รายละเอียด

ENGIE103_SEC_3  สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 1

รายวิชา - การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ

ความปลอดภัยในโรงงาน
กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
ฝึกปฏิบัติการเตรียมแบบงาน และวัสดุฝึกปฏิบัติงาน

งานเครื่องมือวัดและตรวจสอบขนาด
(เครื่องมือวัดทั่วไปในงานวิศวกรรม)
กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
ฝึกปฏิบัติการกับเครื่องมือจริง

งานเครื่องมือวัดและตรวจสอบขนาด
(เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์)

กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
ฝึกปฏิบัติการกับเครื่องมือจริง

งานเครื่องมือทั่วไป
(งานตะไบ)

กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
ฝึกปฏิบัติการกับเครื่องมือจริง

งานเครื่องมือทั่วไป
(งานร่างแบบ)

กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
ฝึกปฏิบัติการกับเครื่องมือจริง

งานเครื่องมือทั่วไป
(งานเลื่อยมือ)

กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
ฝึกปฏิบัติการกับเครื่องมือจริง

งานเครื่องมือกลพื้นฐาน
(เครื่องเจียระไนตั้งโต๊ะ)

กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
ฝึกปฏิบัติการกับเครื่องมือจริง

งานเครื่องมือกลพื้นฐาน
(เครื่องเจาะตั้งโต๊ะ)

กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
ฝึกปฏิบัติการกับเครื่องมือจริง

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

งานเครื่องมือกลพื้นฐาน
(การตัดเกลียวด้วยมือ)


กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
ฝึกปฏิบัติการกับเครื่องมือจริง

งานเครื่องมือกลพื้นฐาน
(สว่านไฟฟ้า)

กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
ฝึกปฏิบัติการกับเครื่องมือจริง

งานเครื่องมือกลพื้นฐาน
(เครื่องเจียระไนมือไฟฟ้า)

กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
ฝึกปฏิบัติการกับเครื่องมือจริง

งานเครื่องมือกลพื้นฐาน
(เครื่องกลึงโลหะเบื้องต้น)

กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
ฝึกปฏิบัติการกับเครื่องมือจริง

การยึดชิ้นงานเข้าด้วยกัน
(การย้ำหมุด)


กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
ฝึกปฏิบัติการกับเครื่องมือจริง

การยึดชิ้นงานเข้าด้วยกัน
(การยึดชิ้นงานด้วยสลักเกลียวและน๊อต)

กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
ฝึกปฏิบัติการกับเครื่องมือจริง

งานเชื่อมประสาน
(การบัดกรีอ่อน)

กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
ฝึกปฏิบัติการกับเครื่องมือจริง

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน