รายละเอียด

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 / Calculus and Analytic Geometry 2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13011133
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus and Analytic Geometry 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 3/2564

รายละเอียด

วิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 เรียนวันจันทร์ อังคาร ศุกร์ เวลา 8.00-11.00 น.

เข้าห้องทีมโดยใช้โค้ท rvmau6x

อาจารย์ผู้สอน ศิริลักษณ์ ผลอินทร์ โทร.095-452-6694

รายวิชา - แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2

อาจารย์ผู้สอน