รายละเอียด

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 / Calculus and Analytic Geometry 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13011132
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus and Analytic Geometry 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 3/2564

รายละเอียด

Code MS Teams :  z1415ev

เรียน จันทร์ อังคาร 08.00-11.00 น. พฤ. 12.00-15.00 น.

อ.พายัพ เกตุชั่ง 0840484687

รายวิชา - แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1

อาจารย์ผู้สอน