รายละเอียด

แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร_SEC 2 / Calculus 2 for Engineers_SEC 2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA106_SEC 2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร_SEC 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 2 for Engineers_SEC 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 3/2564

รายละเอียด

ผศ.ดร.ชลวัฒน์   พุกเพียรเลิศ

เบอร์โทร 081-6757416

ห้องพัก ศท.304 อาคารศึกษาทั่วไป

***ให้นักศึกษาเข้ากลุ่มใน Ms Teams และ Line ทั้งสองเลยนะครับsmiley

รายวิชา - แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร_SEC 2

อาจารย์ผู้สอน