รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยี / Innovation and Technology 

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovation and Technology 
  • เทอม / ปีการศึกษา : 3/2564

รายละเอียด

ผู้สอน  สุรัสวดี ปลิโพธ

เบอร์โทรตืดต่อ 0899603088

ห้องเรียน แบบออนไซต์ ห้อง 824 และแบบออนไลน์ :  Microsoft TEAMs

รายวิชา - นวัตกรรมและเทคโนโลยี

อาจารย์ผู้สอน