รายละเอียด

ฟิสิกส์ประยุกต์ 2 / Applied Physics 2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13086132
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ฟิสิกส์ประยุกต์ 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Applied Physics 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 3/2564

รายละเอียด

ปวส. เทคนิคคอมฯ

รายวิชา - ฟิสิกส์ประยุกต์ 2

อาจารย์ผู้สอน