รายละเอียด

คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / Mathematical Foundations for Computer Engineering

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCE102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mathematical Foundations for Computer Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2565

รายละเอียด

MS-TEAMS CODE: sf39ptz

รายวิชา - คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์ผู้สอน